پیشنهاد ویژه

اشتراک 5 شماره ای نشریات

تاریخ انقضای پیشنهاد 1400/12/29

اشتراک 5 شماره ای نشریه های ره آورد مدیریت از شماره 28 تا شماره 32

پرداخت و خرید240,000 تومان

اشتراک 12 شماره ای نشریات

تاریخ انقضای پیشنهاد 1400/12/29

اشتراک یکساله شماره های نشریه ره آورد مدیریت از شماره 28 تا شماره 39

پرداخت و خرید540,000 تومان