پیشنهاد ویژه

اشتراک 5 شماره ای نشریات

تاریخ انقضای پیشنهاد 1401/12/29

اشتراک 5 شماره ای نشریه های ره آورد مدیریت از شماره 30 تا شماره 34

پرداخت و خرید600,000 تومان

اشتراک 10 شماره ای نشریات

تاریخ انقضای پیشنهاد 1401/12/29

اشتراک ده شماره ای نشریه ره آورد مدیریت از شماره 30 تا شماره 39

پرداخت و خرید1,200,000 تومان