پیشنهاد ویژه

اشتراک 5 شماره ای نشریات

تاریخ انقضای پیشنهاد 1401/12/29

اشتراک 5 شماره ای نشریه های ره آورد مدیریت از شماره 34 تا شماره 38

پرداخت و خرید600,000 تومان

اشتراک 10 شماره ای نشریات

تاریخ انقضای پیشنهاد 1401/12/29

اشتراک ده شماره ای نشریه ره آورد مدیریت از شماره 34 تا شماره 43

پرداخت و خرید1,200,000 تومان

Pack of five magazines

تاریخ انقضای پیشنهاد 1402/09/28

تخفیف ویژه شماره 28 الی 32

پرداخت و خرید480,000 تومان