جوزف باداراکو

مقصود اصلي در پس کتاب من اين است که زمانيکه مديران تصميمات واقعاً سختي ميگيرند اين تصميم را به عنوان يک انسان ميگيرند. آنها بايد از اصول، قوة تشخيص، اراده و روشنبيني خود کمک بگيرند. پس چگونه بايد تصميم درست را گرفت؟ پاسخهاي زيادي وجود دارد، اما يکي از اين پاسخها اين است که تفکر خودت را با اعتماد به طرزِ فکرِ زنان و مردان در هر فرهنگي- مثلاً انگليسي، آمريکايي، چيني و ايراني- که نويسندگان و فيلسوفانشان بينش اينکه در زندگي انسان چه چيز از همه مهمتر است را عرضه کردهاند بهتر کني. اين چشماندازي است که براي کتابم در نظر گرفتم و تو را هم ترغيب ميکنم که دنبالش کني.

جو
ژانويه ۲۰۱۷