مل رابینز

چکیده کتاب «قانون پنج ثانیه» وی در شماره ۸ «رهآورد مدیریت» چاپ شده است

تصمیمات سال نو راحت گرفته میشوند. سال نو مانند شروعی دوباره است و همۀ ما نیز از این تغییر و دگرگونی هیجانزده هستیم. زمانی که وقت اعمال تغییرات فرا میرسد. آنجاست که دیگر آنقدرها هم انگیزه نداریم. در اینجا سه راهکار برای درست شروع کردن سال نو در اختیار شما میگذارم:
گوشی همراهتان را بیرون اتاقخواب بگذارید. ما آنقدر گرفتار و وابستۀ تلفنهای همراهمان شدهایم که این اعتیاد هم بر سلامت ذهنیِ ما تأثیر گذاشته است و هم ما را از آنچه باید به انجام برسانیم دور نگه میدارد. تلفن همراهتان را بیرون از اتاقخواب به شارژر متصل کنید و تا روز بعد زمانی که هنوز برنامهتان را تدوین نکردهاید برای چک کردن به سراغش نروید.
تنها یک چیز که امروز شما را به پیش میبرد تعیین کنید. شاید کارهای زیادی برای انجام دادن دارید؛ اما اگر روزتان را با کارهایی که روی سرتان ریخته پُر کنید هرگز به اهدافتان نزدیک نخواهید شد. آن کارها را نیز مد نظر داشته باشید و از آنها غافل نشوید؛ اما روزتان را با انجام دادنِ آن یک کاری آغاز کنید که شما را به هدفتان نزدیکتر میکند.
وقتی دل و دماغ هیچ کاری را ندارید، از قانون ۵ ثانیه استفاده کنید. یادتان باشد که شما تقریباً هیچ وقت حس و حال انجام آنچه باید به انجام برسد را پیدا نخواهید کرد و از طرفی نمیتوانید مدام منتظر بمانید تا حس انجام کاری را پیدا کنید. هرگاه با مقاومت روبهرو شدید، آماده شده و شمارش معکوس را شروع کنید: ۵-۴-۳-۲-۱٫ سپس حرکت کنید. اقدام نمایید. پا جلو بگذارید و هر جور که شده انجامش دهید.

مل رابینز
ژانویه ۲۰۱۸