کیم مکدونالد

معرفی کتاب «راهبری در جهانی مسطح» وی در شماره ۱۲ «ره‌آورد مدیریت» چاپ خواهد شد

خوانندگان نشریه «ره‌آورد مدیریت» در ابتدای سال:
کمی زمان صرف کرده و پنج نقطۀ قوت خود را بنویسید و مد نظر قرار دهید. هرگاه موفق به این کار شدید سعی کنید در طول روز وقتی را برای انجام آنچه در آن خوب هستید اختصاص دهید.
اگر مهارتی دارید که می‌دانید به نفع پیشبرد مقاصد شرکت و سازمانتان است؛ اما یا تا به حال به کلی مغفول مانده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است توجه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران را به آن جلب کنید؛ و با این ذهنیت که آن مهارت را به کار ببندید، پیشنهاد پیشبرد یک پروژه یا طرح را مطرح کنید.
فهرستی از سه هدف استراتژیک که بنا دارید محققشان کنید، سه قابلیت کلیدی و مهم که قصد دارید تقویت کنید و سه پیشنهادی که دوست دارید به اشتراک بگذارید را تهیه کنید. برای دستیابی به هر یک از این موارد ببینید چه تطبیقی باید در طول هفتۀ آینده، در یک ماه آینده و یک سال آینده پیدا کنید.

کیم مکدونالد
ژانویه ۲۰۱۸