ولاتکا لوپک

چکیده کتاب «نوآیینسازی مدیریت» وی در شماره ۲ «ره آورد مدیریت» چاپ شده است

خوانندگان نشریه «رهآورد مدیریت»
افکار ما به الگوی اندیشیدن تبدیل میشوند، الگوهای اندیشیدن به اعمال و رفتار و اعمال و رفتار به الگوهای رفتاری.
وقتی کارکنان احساس ترس و ناامنی کنند، گردابی از انرژیِ منفی ایجاد میشود؛ در مقابل وقتی همکاری فراگیر میشود و واژههایی چون «من» و «مال من» به «ما» و «مال ما» تبدیل میشوند، امواج مثبتی ایجاد میکنیم و درست مانند خاصیت آیینگی که در نورونهای مغزیمان وجود دارد احوالات و عواطف افراد پیرامونمان را به خود خواهیم گرفت.
امواج ما گسترده میشود و در ادامه کل سازمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و سرِ آخر جامعه را متاثر خواهد کرد. متمرکز کردن افکارمان بر مثبتاندیشی تأثیرات فراگیری هم بر خودمان و هم بر دیگران دارد.

ولاتکا لوپک
ژانویه ۲۰۱۸