مايکل استالارد

بسيار خرسندم از اينکه کتاب «فرهنگ مبتني بر ارتباط» به ايران رسيده است.

متيو ليبرمن، عصبشناس، «ارتباط» را نيرويي ميداند که مردم را باهوشتر، شادتر و سالمتر ميکند. علاوه بر اين، حس داشتنِ ارتباط در محل کار با سرپرستان، همکاران و خودِ کار براي دستيابي به عملکردِ بالا در هر سازماني ضروري به نظر ميرسد.خوشحالم از اينکه «فرهنگ مبتني بر ارتباط» در سراسر جهان با استقبال خوبي رو به رو شده است. روزنامه فايننشال تايمز «فرهنگ مبتني بر ارتباط» را بهعنوان «پيشنهادهايي عملي براي کارفرماياني که قصد تغيير فرهنگِ سازماني خود را دارند» توصيف ميکند. وبسايت سوئيسي نقد ادبي کتاب گِت اَبسترکت، در مورد «فرهنگ مبتني بر ارتباط» اينگونه توضيح ميدهد: «اين کتاب کوتاه اما پرشور براي ارتباط در محل کار و در زندگي که مملو از شواهد بسيار محکم، آمار نگرانکننده و داستانهاي تکاندهنده است، زنگ خطري را به صدا در ميآورد. ميزان ارتباط هر فرد در محل کار، محرک اصلي در داشتن حس تعامل بهعنوان يک کارمند بهشمار ميآيد، اما آمريکاييان از اهميت روابط و اجتماع غافل ماندهاند. نويسنده به تشريحِ دلايلِ نياز به ارتباط در ميان مردم پرداخته است؛ او دريافته که شمار زيادي از کارگران در امريکا به دليل ناديده گرفتن مزايايِ داشتن روابط نزديک و دلسوزانه در ازاي کار بيشتر و نيز تفريحات انفرادي و داشتن رويکردي بيقيد در ازدواج، درگير اضطراب، زندگي ناسالم و اعتياد شدهاند. تنها سازمانهاي معدودي که کارمندان خود را در تصميمگيريها شريک کرده و به آنها احترام گذاشته و مشوق ايجاد ارتباط و پيوند هستند، درنهايت از رقباي خود پيشي ميگيرند.»

اميدوارم که «فرهنگ مبتني بر ارتباط» به شما کمک کند تا مدير بهتري شويد و در خانه و اجتماع خود فرهنگي را بپرورانيد که به لطف داشتنِ فراوانيِ ارتباط در زندگي، بهرهوري و پيشرفت و شادي بيشتري را تجربه کنيد.