سيدنی فينکلشتاين

چه چيزي اليس واترزِ رستوران دار، رالف لارنِ طراح مد، لری اليسونِ موسس اوراکل، جورج لوکاسِ تهيه کننده، لورن مايکلِ خالق اِس.اِن.اِل، بيل ولشِ مربی اِن.اِف.اِل و جوليان رابرتسونِ مدير صندوق پوشش ريسک را از ديگر همتايانشان جدا ميکند؟ آنها نسلِ جديدی از رهبران را شناسايی و آموزش داده اند که کل صنعت را دستخوش تحول کرده اند. آنها به گروهی فراتر از ابرستاره ها تعلق دارند: اَبَرروسا.
در کتاب «اَبَرروسا: چگونه مديران خارق العاده بر جريان استعداد سوار ميشوند»، من به تبيين اين قضيه پرداختم که چگونه اَبَرروسا استعدادها را استخدام کرده و پرورش ميدهند. آنها موفقيت را نتيجه به موفقيت رساندن ديگران ميدانند؛ موضوعی که بيشتر مديران از درک آن عاجزند.
پس از ده سال تحقيق و انجام بيش از دويست مصاحبه، به اين نتيجه رسيدم که ابرروسا تقريباً در هر صنعتي وجود دارند. اگر پنجاه مدير برتر در هر صنعتي را در نظر بگيريم، يک سوم از آنها حداقل يکبار با يکی از اين ابرروسا همکاری داشته است. ابرروسا مربيانی بزرگ، محرکهای استعداد و آموزگاران رهبری در بيشتر صنايع هستند.
به رغم داشتن تفاوت در ويژگيهای شخصيتی، ابرروسا دارای رويکردی مشترک در شناسايی کردن، پرورش دادن و هدايت کردن نخبگان هستند. ابرروسا حتی پذيرای جابه جايی افراد هستند. ابرروسا ميدانند برخی افراد باهوش و خلاق ميخواهند زود بروند. آنها ميفهمند که کيفيت نخبگان در تيمشان از ثبات مهمتر است و جابه جايي را به عنوان فرصتی برای يافتن ستارگان جديد قلمداد می کنند.
«کتاب ابرروسا» حاوی اين روش ها و عناصر کليدی است که وجه افتراق بهترين مديران جهان از ديگران بوده و روش هايی را در بر ميگيرد که هر فردی قادر به يادگيری و به کار بستن در حرفه خود است.
من از به اشتراک گذاشتن عقايدم در مورد ابرروسا با جامعه فارسی زبان خرسندم و اميدوارم که خوانندگان از آن ايده هايی تاثيرگذار بگيرند.

سيدنی فينکلشتاين
ژانويه ۲۰۱۷