سيدني فينکلشتاين

چه چيزي اليس واترزِ رستوراندار، رالف لارنِ طراح مد، لري اليسونِ موسس اوراکل، جورج لوکاسِ تهيه کننده، لورن مايکلِ خالق اِس.اِن.اِل، بيل ولشِ مربي اِن.اِف.اِل و جوليان رابرتسونِ مدير صندوق پوشش ريسک را از ديگر همتايانشان جدا ميکند؟ آنها نسلِ جديدي از رهبران را شناسايي و آموزش دادهاند که کل صنعت را دستخوش تحول کردهاند. آنها به گروهي فراتر از ابرستارهها تعلق دارند: اَبَرروسا.
در کتاب «اَبَرروسا: چگونه مديران خارقالعاده بر جريان استعداد سوار ميشوند»، من به تبيين اين قضيه پرداختم که چگونه اَبَرروسا استعدادها را استخدام کرده و پرورش ميدهند. آنها موفقيت را نتيجه به موفقيت رساندن ديگران ميدانند؛ موضوعي که بيشتر مديران از درک آن عاجزند.
پس از ده سال تحقيق و انجام بيش از دويست مصاحبه، به اين نتيجه رسيدم که ابرروسا تقريباً در هر صنعتي وجود دارند. اگر پنجاه مدير برتر در هر صنعتي را در نظر بگيريم، يک سوم از آنها حداقل يکبار با يکي از اين ابرروسا همکاري داشتهاست. ابرروسا مربياني بزرگ، محرکهاي استعداد و آموزگاران رهبري در بيشتر صنايع هستند.
بهرغم داشتن تفاوت در ويژگيهاي شخصيتي، ابرروسا داراي رويکردي مشترک در شناسايي کردن، پرورش دادن و هدايت کردن نخبگان هستند. ابرروسا حتي پذيراي جابهجايي افراد هستند. ابرروسا ميدانند برخي افراد باهوش و خلاق ميخواهند زود بروند. آنها ميفهمند که کيفيت نخبگان در تيمشان از ثبات مهمتر است و جابهجايي را بهعنوان فرصتي براي يافتن ستارگان جديد قلمداد مي کنند.
«کتاب ابرروسا» حاوي اين روشها و عناصر کليدي است که وجه افتراق بهترين مديران جهان از ديگران بوده و روشهايي را در بر ميگيرد که هر فردي قادر به يادگيري و به کار بستن در حرفه خود است.
من از به اشتراک گذاشتن عقايدم در مورد ابرروسا با جامعة فارسيزبان خرسندم و اميدوارم که خوانندگان از آن ايدههايي تاثيرگذار بگيرند.

سيدني فينکلشتاين
ژانويه ۲۰۱۷