رابی بکستر

چکیده کتاب «اقتصاد عضویتی» وی در شماره ۴ «رهآورد مدیریت» چاپ شده است

بر اساس مقالۀ انبیسی نیوز که در سال ۲۰۱۷ به چاپ رسید، موارد زیر اهمِّ اهداف سال نو هستند:
تندرست شدن
منظم شدن
از زندگی تا سر حد امکان بهره بردن
یادگیری سرگرمیهای جدید
کمتر خرج کردن و بیشتر پسانداز کردن
سفر کردن
بیشتر خواندن
همۀ اینها اهدافی ارزشمند هستند؛ اما در این میان یکی کم است و آن یادگیریِ مهارتهای حرفهای یا تخصصی است. ما زمان زیادی را صرف کارکردن میکنیم، حال چه برای پول چه در راه خیر. چنانچه در این موقعیتها رشد نداشته باشیم دچار رخوت و رکود میشویم؛ بنابراین چه بهتر که به جای تلاش برای بهینهسازیِ اوقات فراغت روی اوقات مشغولیت به کارمان سرمایهگذاری کنیم!
ضربالمثلی در زبان انگلیسی وجود دارد که میگوید به سگ پیر نمیتوان شیرینکاری جدید آموخت؛ اما ما که سگ نیستیم. بگذریم از اینکه سگ خود من از همان اول هم کلاً هیچ شیرینکاری یاد نگرفت!
بنابراین هر سال تلاش میکنم تا مهارتی جدید بیاموزم. چند سال قبل نوشتن کتاب؛ بعد یوگا؛ سپس تمرینات مشاورهای و گفتمانی جهانیتر. بدین گونه رشد حرفهای همیشه بخشی عمده از اهداف سال نوی من بوده است.
من سال گذشته را از جمله به کار کردن روی مهارت ارائۀ تصویری اختصاص دادم. به عنوان کسی که رشته دانشگاهیاش زبان و ادبیات انگلیسی بوده است همواره در ارتباط نوشتاری احساس راحتی و آسودگیِ بیشتری میکردم؛ اما در سال ۲۰۱۷ در راستای یادگیری لینکدین، ۶ عنوان درسیِ ویدئویی تدوین کردم. در منحنی یادگیری یک پیچ بسیار تند قلمداد میشد. مسائل فراوانی بود که باید مد نظر میگرفتم… مثلاً نحوۀ قرار گرفتن بازوها. نگارش متن برای ویدئو در قطعههای کوتاه. اهمیت استفاده از واژگان مناسب در نام عناوین درسی. انتخاب پوششی که جلوی دوربین بدچشمی نکند. میلیونها مورد جزئی و نه چندان جزئی که هنگام تولید عناوین درسیِ ویدئویی باید در ذهن داشته باشی.
آما آیا میدانید اصل ماجرا چیست؟ یادگیریِ مهارتی جدید همیشه مفرّح بوده است؛ خود فرایند یادگیری جانفزاست و نه جانگزا. در واقع خود این کار به من انرژی میدهد تا به کارهای دیگرم هم برسم.
در مهارتهای حرفهایات سرمایهگذاری کن. اهداف تو برای یادگیری در ۱۳۹۷ چیست؟

رابی بکستر
ژانویه ۲۰۱۸