جیل لوبلین

معرفی کتاب «سود محبت» وی در شماره ۱۲ «رهآورد مدیریت» چاپ خواهد شد

تصمیم سال نو مانند انجام عمل خیر با نیت ِقبلی و عامدانه است. همه میگویند بدون مقدمه و خودجوش کار خیر انجام دهید؛ اما کار خیری که فکر شده باشد و نیت قبلی داشته باشید روح و روان را به تلاطم و انقلاب میکشاند.
تصمیم سال نو عمل بر اساس اصول بازگشتِ خیر است. همگان بسیار دغدغۀ بازگشت سرمایه دارند؛ اما این بازگشتِ خیر و محبت است که به شرکت شما جان میدهد و تیمتان را به اوج سرخوشی و شادکامی میرساند.
یکی از اصول بازگشتِ خیر و محبت انعطافپذیری است. پس در برابر کارکنانتان مدارا کنید و منعطف باشید. بگذارید در محل کار آنچه برایشان خوشایند است بسازند و در برابر درخواستهایشان مقاومت نکنید. مثلاً یک مرخصی شخصی، روزی برای خدمت به جامعه، روز خانواده. اینها فقط نمونههایی از بازگشتِ خیر و محبت هستند و شک نکنید که نتیجۀ آن را در شرکت خواهید دید.
از اینکه مرا هم جز دعوتشدگان آوردید ممنونم.

جیل لوبلین
ژانویه ۲۰۱۸