جوزف باداراکو

چکیده کتاب «مدیریت خاکستری» وی در شماره ۸ «رهآورد مدیریت» چاپ شده است

من مایلم تنها یک تصمیم را پیشنهاد کنم: آنچه فکر میکنید در زندگی شما و خانوادهتان بزرگترین تغییر را ایجاد میکند شناسایی کرده و سپس برای محقق کردنش برنامهریزی کنید؛ به بیان دیگر تصمیم بگیرید که چه چیز واقعاً اهمیت دارد و بعد اجازه ندهید تعهداتِ دیگر حواس شما را پرت کند.

جوزف باداراکو
ژانویه ۲۰۱۸