جوزف باداراکو

چکیده کتاب «مدیریت خاکستری» وی در شماره ۸ «ره آورد مدیریت» چاپ شده است

جوزف باداراکو

مقصود اصلی در پس کتاب من اين است که زمانی‌که مديران تصميمات واقعاً سختي می‌گيرند اين تصميم را به عنوان يک انسان می‌گيرند. آنها بايد از اصول، قوه تشخيص، اراده و روشن‌بينی خود کمک بگيرند. پس چگونه بايد تصميم درست را گرفت؟ پاسخ‌های زيادی وجود دارد، اما يکی از اين پاسخ‌ها اين است که تفکر خودت را با اعتماد به طرزِ فکرِ زنان و مردان در هر فرهنگی- مثلاً انگليسی، آمريکايی، چينی و ايرانی- که نويسندگان و فيلسوفانشان بينش اينکه در زندگی انسان چه چيز از همه مهمتر است را عرضه کرده‌اند بهتر کنی. اين چشم‌اندازی است که برای کتابم در نظر گرفتم و تو را هم ترغيب می‌کنم که دنبالش کنی.

جو
ژانويه ۲۰۱۷

 

پیام سال نو

من مایلم تنها یک تصمیم را پیشنهاد کنم: آنچه فکر می‌کنید در زندگی شما و خانواده‌تان بزرگترین تغییر را ایجاد می‌کند شناسایی کرده و سپس برای محقق کردنش برنامه‌ریزی کنید؛ به بیان دیگر تصمیم بگیرید که چه چیز واقعاً اهمیت دارد و بعد اجازه ندهید تعهداتِ دیگر حواس شما را پرت کند.

جوزف باداراکو
ژانویه ۲۰۱۸