جنيفر ديل

خوانندگان محترم!

دکتر لونسون و من بسيار خوشحاليم از اينکه مجله «رهآورد مديريت» تصميم گرفته تا کتاب «نسل هزاره از کار چه ميخواهد؟» را به خوانندگان خود معرفي کند. بگذاريد تاريخچهاي از کار را اينطور بگويم که من و دکتر لونسون تصميم گرفتيم تا کتابمان را باعنوان نسل هزاره از کار چه ميخواهند؟ بنويسيم؛ به اين دليل که پيوسته نگرانيهايي دربارة نسل هزاره و کليشههاي مرتبط با اين نسل را از افراد حرفهاي و مديران اجرايي از سراسر جهان ميشنيديم. ما مقدار زيادي از دادههاي پيمايشي را در اختيار داشتيم و زمان بسيار زيادي را هم براي مصاحبه و تمرکز بر گروههاي نسل هزاره و کارکنان قديمي صرف کرديم و دريافتيم آنچه دادهها نشان ميدهند، با آنچه ما از مردم سراسر جهان ميشنيديم، يکي نبود. وصلههايي ازجمله بيوجداني، تنبلي و حق به جانب بودن را به نسل هزاره چسباندهاند؛ اما واقعيتي که در پس اين کليشههاست، بسيار غنيتر و پيچيدهتر است؛ بنابراين تصميم گرفتيم تا با تهية تصويري از نسل هزاره با تکيه بر دادهها، نه فرضيهها و کليشههاي نخنما، بتوانيم به افراد در محل کار کمک کنيم.
کتابي که ما نوشتهايم، براساس کار ميداني و دادههاي پيمايشي از تحقيقات جهاني روي بيش از ۲۵ هزار نسل هزارهاي و ۲۹ هزار نيروي کار قديمي در ۲۲ کشور انجام شده است. ما بسيار تمايل داريم تا دادههاي ايران و افغانستان را هم داشته باشيم؛ اما آنها را در اختيار نداريم. اگر تمايل داريد تا در اين تحقيق شرکت کنيد، ميتوانيد به پرسشنامة رهبري جهاني که با پانزده زبان در اين پيوند (https://surveys.clearpicture.com/ccl) در دسترس است مراجعه کنيد. -«رهآورد مديريت» نسخه فارسي پرسشنامه را براي نويسندگان ارسال کرده است.-
من و دکتر لونسون در اين کتاب تلاش کرديم تا تصوير جامع و علمي صحيحي را از آنچه باعث انگيزش نسل هزاره در کشورهايي که موفق به جمعآوري داده آنها شدهايم، ترسيم کنيم. ما به موضوعاتي نظير اينکه نسل هزارهايها چه کساني هستند و چه انتظاراتي دارند، توجه ميکنيم و دربارة اينکه همکاران و مديران آنها در اين زمينه در سازمان چه کاري ميتوانند انجام دهند، بحث ميکنيم. اساساً نسل هزارهايها کار راضيکننده و با درآمد خوب ميخواهند که البته بايد کار جالبي باشد. آنها ميخواهند همکاراني دوستداشتني و معتمد و فرصتهايي براي پيشرفت و يادگيري داشته باشند و رؤسايي که به آنها در يادگيري و رشد کمک کنند و به آنها بهعنوان يک انسان توجه نمايند، نه فقط بهعنوان يک چرخدنده در دستگاه سازماني يا دلگرميهاي کوچکِ گاهبهگاه.
چه کسي از اين چيزها بدش ميآيد؟!

جنيفر
ژانويه ۲۰۱۷