جنيفر ديل

خوانندگان محترم!

دکتر لونسون و من بسيار خوشحاليم از اينکه مجله «ره آورد مديريت» تصميم گرفته تا کتاب «نسل هزاره از کار چه ميخواهد؟» را به خوانندگان خود معرفي کند. بگذاريد تاريخچه ای از کار را اينطور بگويم که من و دکتر لونسون تصميم گرفتيم تا کتابمان را باعنوان نسل هزاره از کار چه ميخواهند؟ بنويسيم؛ به اين دليل که پيوسته نگرانيهايی درباره نسل هزاره و کليشه های مرتبط با اين نسل را از افراد حرفه ای و مديران اجرايی از سراسر جهان ميشنيديم. ما مقدار زيای از داده های پيمايشی را در اختيار داشتيم و زمان بسيار زيادی را هم برای مصاحبه و تمرکز بر گروه های نسل هزاره و کارکنان قديمی صرف کرديم و دريافتيم آنچه داده ها نشان ميدهند، با آنچه ما از مردم سراسر جهان ميشنيديم، يکی نبود. وصله هايی ازجمله بی وجدانی، تنبلی و حق به جانب بودن را به نسل هزاره چسبانده اند؛ اما واقعيتی که در پس اين کليشه هاست، بسيار غنيتر و پيچيده تر است؛ بنابراين تصميم گرفتيم تا با تهيه تصويری از نسل هزاره با تکيه بر داده ها، نه فرضيه ها و کليشه های نخ نما، بتوانيم به افراد در محل کار کمک کنيم.
کتابی که ما نوشته ايم، براساس کار ميدانی و دادههای پيمايشی از تحقيقات جهانی روی بيش از ۲۵ هزار نسل هزاره ای و ۲۹ هزار نيروی کار قديمی در ۲۲ کشور انجام شده است. ما بسيار تمايل داريم تا دادههای ايران و افغانستان را هم داشته باشيم؛ اما آنها را در اختيار نداريم. اگر تمايل داريد تا در اين تحقيق شرکت کنيد، ميتوانيد به پرسشنامه رهبری جهانی که با پانزده زبان در اين پيوند (https://surveys.clearpicture.com/ccl) در دسترس است مراجعه کنيد. -«ره آورد مديريت» نسخه فارسی پرسشنامه را براي نويسندگان ارسال کرده است.-
من و دکتر لونسون در اين کتاب تلاش کرديم تا تصوير جامع و علمي صحيحی را از آنچه باعث انگيزش نسل هزاره در کشورهايی که موفق به جمع آوری داده آنها شده ايم، ترسيم کنيم. ما به موضوعاتی نظير اينکه نسل هزاره ای ها چه کسانی هستند و چه انتظاراتی دارند، توجه ميکنيم و درباره اينکه همکاران و مديران آنها در اين زمينه در سازمان چه کاري ميتوانند انجام دهند، بحث ميکنيم. اساساً نسل هزاره ای ها کار راضي کننده و با درآمد خوب ميخواهند که البته بايد کار جالبی باشد. آنها ميخواهند همکارانی دوست داشتنی و معتمد و فرصتهايی برای پيشرفت و يادگيری داشته باشند و رؤسايی که به آنها در يادگيری و رشد کمک کنند و به آنها به عنوان يک انسان توجه نمايند، نه فقط به عنوان يک چرخدنده در دستگاه سازمانی يا دلگرمي های کوچکِ گاه به گاه.
چه کسی از اين چيزها بدش می آيد؟!

جنيفر
ژانويه ۲۰۱۷