بیل کپدوگالی

معرفی کتاب «راه دیزنی» وی در شماره ۱۲ «رهآورد مدیریت» چاپ خواهد شد

برای سال نویِ ایرانی «… فراتر از مرزهای امروز رؤیاپردازی کنید، ارزشهایتان را باورکنید، جرئت ایجاد تغییر داشته باشید و سپس رؤیاهایتان را به حقیقت تبدیل کنید.

بیل کپدوگالی
ژانویه ۲۰۱۸