بری کاتز

معرفی کتاب «از نو بساز» وی در شماره ۷ «ره آورد مدیریت» چاپ شده است

مسئولین نشریه «رهآورد مدیریت» و خوانندگان نشریه در ایران سه تصمیم سال نو برای نوروز:
من عهد میکنم در انتقاد از طرحِ بد، بیمعنی و غیرمسئولانه تردید نکنم.
من عهد میکنم به شاگردانم یاری برسانم تا استعدادهای ذاتی خود را شناسایی کنند و سپس آن استعدادها را به سمتی رهنمون شوم تا سطح کیفیِ زندگانی بر روی این کرۀ خاکی را بالاتر ببرند.
من عهد میکنم به جاهایی بروم که تاکنون نرفتهام، شاید ایران؛ با کسانی معاشرت کنم که تاکنون نکردهام و کارهایی انجام دهم که هرگز سمتشان نرفته ام.

بری کاتز
ژانویه ۲۰۱۸