الک لونسون

پس از مکاتبات متعدد با الک لونسون نويسنده کتاب «نسل هزاره از کار چه ميخواهد» از وی تقاضا کرديم بنا به رسم نشريه «ره آورد مديريت» برای مديران پارسی زبان يادداشتی اختصاصی بنويسد. پاسخی که الک به درخواست ما داد تنها دو جمله بود:

«سخن که منحصراً خطاب به مديران پارسی زبان باشد ندارم؛ بايد بپذيريم که مباحث و مسائل مديريت در سراسر دنيا چندان تفاوتی با يکديگر ندارند»

در ابتدا فکر کرديم که او تمايلی به پاسخ دادن ندارد؛ اما نگاهي دقيقتر به اين پاسخ هوشمندانه نشان ميدهد که برخی از مباحث مديريت محدود به مرزها نبوده و در بند هيچ زبان و فرهنگ و عقيده ای قرار نميگيرد.