الک لونسون

پس از مکاتبات متعدد با الک لونسون نويسنده کتاب «نسل هزاره از کار چه ميخواهد» از وي تقاضا کرديم بنا به رسم نشريه «رهآورد مديريت» براي مديران پارسي زبان يادداشتي اختصاصي بنويسد. پاسخي که الک به درخواست ما داد تنها دو جمله بود:

«سخني که منحصراً خطاب به مديران پارسي زبان باشد ندارم؛ بايد بپذيريم که مباحث و مسائل مديريت در سراسر دنيا چندان تفاوتي با يکديگر ندارند»

در ابتدا فکر کرديم که او تمايلي به پاسخ دادن ندارد؛ اما نگاهي دقيقتر به اين پاسخ هوشمندانه نشان ميدهد که برخي از مباحث مديريت محدود به مرزها نبوده و در بند هيچ زبان و فرهنگ و عقيدهاي قرار نميگيرد.