چکیده به روزترین کتاب ها و مقالات روز مدیریت
مشهد- بلوار سجاد- امین2- پلاک 21- طبقه 2

تیم های عالی

خانه - چکیده کتاب - تیم های عالی

تیم های عالی

چگونه است که برخی تیمهای ورزشی سال به سال و به صورت متمادی در سطح حرفهای میدرخشند حال آن که بسیاری دیگر چنین نیستند؟ در این کتاب ۱۶ ویژگی تعیینکنندۀ هر تیم بزرگ که باید به آن توجه کرد شرح داده شده است. دان ییگر در این کتاب به شما نشان میدهد تیمهای بزرگ یکایکِ افراد را به هدفی بسیار والاتر گره میزنند. هرکسی میداند که درنهایت به چه کسی خدمت میکند و چرا چنین کاری اهمیت دارد. تیمهای بزرگ در تفکر، خلاق بوده و در اجرا، متبحّر هستند؛ بنابراین در برابر پیشآمدها دستبسته نیستند. تیمهای بزرگ از افراد قابلی بهرهمند هستند که نه تنها مهارت بالایی دارند بلکه به خوبی میدانند برای نیل به بیشترین تأثیر چگونه با دیگران همکاری کنند و در نهایت یک حس مسئولیت و اعتماد مشترکِ قوی تمام اعضای تیمهای بزرگ را متحد و باانگیزه میکند. این یادآور جملهای از سایمون سینک است که «یک تیم، گروهی از افراد نیستند که با هم کار میکنند؛ یک تیم گروهی از افراد هستند که به هم اعتماد دارند.» «رهآورد مدیریت» مطالعه این کتاب را به تمام کسانی که برای تحقق اهدافشان به داشتن تیمی منسجم نیاز دارند توصیه میکند.

اشتراک:

ارسال دیدگاه

ماهنامه

error: نشریه رهاورد مدیریت